Ecole primaire

Katukappally 2018
Shantipura 2017
Gundlupet 2015
Gundlupet 2013
Itga 2013
Shorapur 2012
Mugdal 2012
Krishnapuram 2012
Krishna Devi Peta 2011
Mudgal 2011
Shahapur 2010
H.D. Kote 2010
Khanapur 2010
Bijapur 2009
Itga 2009
Shorapur 2008
HD Kote 2008
Itga 2007
Mariammanahalli 2007
Shahapur 2005
Bijapur 2004
Manvi 2004
Balehonnur 2003
Balehonnur 2002
H. D. Kote 2002
Bijapur 2001
Padukote 1997
Suntikoppa 1995
Mugayur 1995
Silvepura 1994
Karmagaon 1990